Sueca, a 13 de juny de 2017

Benvolguts companys:

 Alguns ja ho sabeu perquè sou seguidors i uns altres no, que s’ha posat en marxa la pàgina de Facebook de ICASUECA.

Aquesta pàgina té un contingut purament professional i a través de la mateixa la Junta de Govern del Col·legi pretén mantenir-vos al dia en totes aquelles novetats jurisprudencials i legislatives així com en totes aquelles notícies que de manera directa o indirecte poden incidir en l’exercici de la nostra professió.

Ser seguidor d’aquesta pàgina solament requereix tres passos: 1) tenir un compte de Facebook (dóna absolutament igual que amb un perfil real o fals o que siga d’un altre familiar, 2) cercar la pàgina ICASUECA i 3) donar-li a m’agrada/seguir.

Des d’aqueix moment se us notificaran totes les publicacions, enllaços, etc que es pengen en aqueixa pàgina i que us anime no solament a donar a “M’agrada”, sinó a “Compartir” perquè puguem arribar a tothom.

PER QUE DES DEL COL·LEGI S’APOSTA PER LES XARXES SOCIALS I LA WEB?

En les últimes Jornades de Juntes de Govern de Col·legis d’Advocats va quedar clar que el futur de l’advocacia passa per l’adopció de nous reptes i nínxols de treball on la comunicació és un factor fonamental. La relació entre ciència i Advocacia, entre present i futur, entre tecnologia i ètica, entre preservació i innovació… aquest interessant punt de partida va configurar el contingut de l’última ponència de les Jornades celebrada el 2 de juny en la qual es va tractar també d’una advocacia innovadora i tecnològicament avançada, preventiva i amb visió global en una societat digital.

Les xarxes socials ben enteses suposen propostes de valor i eficiència per als advocats d’avui i de matí, són un canal d’intercanvi d’informació, accés immediat a les dades i un llit per a donar a conèixer les noves demandes i respostes que exigeix la societat en general o alguns col·lectius en particular.

Així ho han entès quasi tots els operadors jurídics que tenen comptes de Facebook, Twiter, i així es va entendre també en les Jornades i tallers realitzats en les Jornades celebrades a Granada en les quals es van aconseguir les següents conclusions:

  • Les transformacions tecnològiques comporten canvis en la forma en què els advocats exercim la professió, als quals sempre hem d’estar oberts. Noves formes d’exercici estan sorgint, i unes altres desapareixeran o evolucionaran. Hem de concebre-les com a noves oportunitats, per a seguir donant resposta als conflictes socials emergents. L’Advocacia està sempre en l’avantguarda, en la primera línia dels avanços socials, i en la cerca de solucions des del dret.

  • Som els primers intèrprets de les lleis. Les noves tecnologies i la Intel·ligència Artificial seran eines imprescindibles per a un millor exercici de la professió, però sempre complint una funció d’auxili a l’advocat, mai substituint-ho.

I esta és la clau: les noves tecnologies i entre elles les xarxes socials no van a substituir-nos sinó a ser un instrument al nostre servei, per al millor exercici d’aquesta nostra professió.

Per açò us anime a participar activament en aquest canal de comunicació que amb tota il·lusió hem iniciat al vostre servei i amb la finalitat de complir el nostre lema: UNA ADVOCACIA D’EXCEL·LÈNCIA PER A UNA JUSTÍCIA DE QUALITAT.

______________________________________________________________

Estimados compañeros:

Algunos ya lo sabéis porque sois seguidores y otros no, que se ha puesto en marcha la página de Facebook de ICASUECA.

Dicha página tiene un contenido puramente profesional y a través de la misma la Junta de Gobierno del Colegio pretende manteneros al día en todas aquellas novedades jurisprudenciales y legislativas así como en todas aquellas noticias que de modo directo o indirecto pueden incidir en el ejercicio de nuestra profesión.

Ser seguidor de esa página solo requiere tres pasos: 1) tener una cuenta de Facebook (da absolutamente igual que con un perfil real o falso o que sea de otro familiar, 2) buscar la página ICASUECA y 3) darle a me gusta/seguir.

Desde ese momento se os notificarán todas las publicaciones, enlaces, etc que se cuelguen en esa página y que os animo no solo a dar a “Me gusta”, sino a “Compartir” para que podamos llegar a todo el mundo.

¿POR QUE DESDE EL COLEGIO SE APUESTA POR LAS REDES SOCIALES Y LA WEB?

En las últimas Jornadas de Juntas de Gobierno de Colegios de Abogados quedó meridianamente claro que el futuro de la abogacía pasa por la adopción de nuevos retos y nichos de trabajo donde la comunicación es un factor fundamental.

La relación entre ciencia y Abogacía, entre presente y futuro, entre tecnología y ética, entre preservación e innovación… este interesante punto de partida configuró el contenido de la última ponencia de las Jornadas celebrada el 2 de junio en la que se trató también de una abogacía innovadora y tecnológicamente avanzada, preventiva y con visión global en una sociedad digital.

Las redes sociales bien entendidas suponen propuestas de valor y eficiencia para los abogados de hoy y de mañana, son un canal de intercambio de información, acceso inmediato a los datos y un cauce para dar a conocer las nuevas demandas y respuestas que exige la sociedad en general o algunos colectivos en particular.

Así lo han entendido casi todos los operadores jurídicos que tienen cuentas de Facebook, Twiter.

Y así se entendió también en las Jornadas y talleres realizados en las Jornadas celebradas en Granada en las que se alcanzaron las siguientes conclusiones:

  • Las transformaciones tecnológicas comportan cambios en la forma en que los abogados ejercemos la profesión, a los que siempre debemos estar abiertos. Nuevas formas de ejercicio están surgiendo, y otras desaparecerán o evolucionarán. Debemos concebirlas como nuevas oportunidades, para seguir dando respuesta a los conflictos sociales emergentes. La Abogacía está siempre en la vanguardia, en la primera línea de los avances sociales, y en la búsqueda de soluciones desde el derecho.

 

  • Somos los primeros intérpretes de las leyes. Las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial serán herramientas imprescindibles para un mejor ejercicio de la profesión, pero siempre cumpliendo una función de auxilio al abogado, jamás sustituyéndolo.

Y esa es la clave: las nuevas tecnologías y entre ellas las redes sociales no van a sustituirnos sino a ser un instrumento a nuestro servicio, para el mejor ejercicio de esta nuestra profesión.

Por eso os animo a participar activamente en este canal de comunicación que con toda ilusión hemos puesto en marcha a vuestro servicio y con la finalidad de cumplir nuestro lema: UNA ABOGACIA DE EXCELENCIA PARA UNA JUSTICIA DE CALIDAD.

 

Written by