NI TAN MODERNS, NI TAN PRÒXIMS

CALDRÀ ESPERAR PER A ACONSEGUIR UNA ADMINISTRACIÓ SENSE PAPERS, TRANSPARENT, MES PRÒXIMA I MES ÀGIL I ACCESSIBLE PER ALS CIUTADANS I LES EMPRESES.

EN DATA DE HUI ELS SISTEMES TECNOLÒGICS NO ESTAN ADAPTATS A LES EXIGÈNCIES NECESSÀRIES PER A UNA VERDADERA INTEROPERABILITAT ENTRE LES DISTINTES ADMINISTRACIONS

El Reial Decret Llei 11/2018, de 31 d’agost, (BOE núm. 214/2018, de 4 de setembre) ha modificat la disposició final sèptima de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, van suposar un canvi fonamental per a les Administracions Públiques a Espanya, a l’establir la relació electrònica com la via principal de tramitació dels procediments administratius.

L’exigència d’una adaptació gradual a este nou paradigma administratiu va ser prevista pel legislador al determinar en la disposició final sèptima de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, un calendari específic d’entrada en vigor de les novetats.

Este pròxim 2 d’octubre de 2018, havien d’entrar en vigor les previsions de l’Esmentada Llei relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre d’empleats públics habilitats, punt d’accés general electrònic de l’administració i arxiu únic electrònic.

La falta d’adaptació a la nova realitat i exigències dels procediments administratius, del disseny de processos de gestió òptims, així com la impossibilitat tecnicoorganitzativa de concloure en els terminis inicialment previstos ha obligat a la seua ampliació a través del reial decret llei aprovat.

D’esta manera i a fi de dur a terme el desenrotllament tecnològic necessari, s’establix una moratòria per a l’entrada en vigor de les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre d’empleats públics habilitats, punt d’accés general electrònic de l’Administració i arxiu únic electrònic fins al dia 2 d’octubre de 2020. Esperem que estos dos anys siguen suficients.

___________________________________________________________________

NI TAN MODERNOS, NI TAN CERCANOS.

HABRA QUE ESPERAR PARA LOGRAR UNA ADMINISTRACION SIN PAPELES, TRANSPARENTE, MAS CERCANA Y MAS AGIL Y ACCESIBLE PARA LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS.

A FECHA DE HOY LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS NO ESTAN ADAPTADOS A LAS EXIGENCIAS NECESARIAS PARA UNA VERDADERA INTEROPERABILIDAD ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES

El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, (BOE nº 214/2018, de 4 de septiembre) ha modificado la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 La Ley 39/2015 y la Ley 40/2015,  de Régimen Jurídico del Sector Público, supusieron un cambio fundamental para las Administraciones Públicas en España, al establecer la relación electrónica como la vía principal de tramitación de los procedimientos administrativos.

La exigencia de una adaptación paulatina a este nuevo paradigma administrativo fue prevista por el legislador al determinar en la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, un calendario específico de entrada en vigor de las novedades. Este próximo 2 de octubre de 2018, debían entrar en vigor las previsiones de la citada Ley relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la administración y archivo único electrónico.

La falta de adaptación a la nueva realidad y exigencias de los procedimientos administrativos, del diseño de procesos de gestión óptimos, así como la imposibilidad técnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente previstos ha obligado a su ampliación a través del real decreto-ley aprobado.

De este modo y con el fin de llevar a cabo el desarrollo tecnológico necesario, se establece una moratoria para la entrada en vigor de las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico hasta el  día 2 de octubre de 2020. Esperemos que estos dos años sean suficientes.

Written by