L’INFORME 2/2017 DE LA COMISSIÓ JURÍDICA SOBRE FIXACIÓ D’HONORARIS D’ADVOCAT EN EL PROCEDIMENT DE TAXACIÓ DE COSTES INTENTA RESOLDRE PART DELS DUBTES QUE ES PLANTEGEN A LA VISTA DE LA NOMBROSA JURISPRUDÈNCIA EXISTENT EN ESTA MATÈRIA, L’ARTICULAT DE LA LLEI I ELS CRITERIS DELS COL·LEGIS D’ADVOCATS

Com s’indica en eixe informe, el procediment de taxació de costes regulat en La LEC continua patint, a pesar de les modificacions introduïdes en el mateix, de certes imprecisions i d’algunes regles equívoques i de dubtosa justificació, que ens afecten de manera particular als advocats i a la fixació dels honoraris.

La primera cosa que ha de quedar clar és què és el procediment de taxació de costes, qui pot instar-lo i quin termini té.

La taxació té com a objecte fixar les partides i quanties de què ha de respondre la part que haja sigut condemnada al pagament de les costes del procés i només pot sol·licitar-se per la part que va obtindre a favor seu la condemna en costes, com titular del dret.

És a dir, no pot demanar la taxació de costes ni l’advocat ni el procurador en el seu propi nom, sinó només en nom del client, beneficiat per la condemna en costes i només a este correspon impugnar la taxació si el LAG no haguera inclòs la totalitat de la minuta dels honoraris del seu advocat.

En definitiva, l’advocat del sol·licitant de la taxació de costes no intervé en este procediment en el seu propi nom o dret, sinó en defensa i per compte del seu client i reclamant un dret de què és titular el seu client.

Respecte al termini per a la seua presentació, no ve establit legalment però hi ha un Acord Governatiu del Ple de la Sala Primera del Tribunal Suprem de 21 de juliol de 2009 que aplica el termini de caducitat de 5 anys previst en l’art. 518. Si hi ha un límit temporal inicial a l’exigir-se la prèvia fermesa de la resolució que conté la condemna en costes el que significa que respecte de les costes no cal instar l’execució provisional.

Els REQUISITS FORMALS de la sol·licitud de taxació de costes en relació als honoraris d’advocat són:

1) Justificant d’haver satisfet les quantitats el reembossament de les quals reclama. La jurisprudència ha sigut majoritària a assenyalar que tal requisit de justificació de amb el pagament previ no és exigible quan l’efectiva intervenció d’advocat resulte de les pròpies actuacions.

2) Minuta detallada i fixada amb subjecció «a les normes reguladores del seu estatut profesional», incloent l’IVA, amb les precisions següents:

  1. La minuta no és factura (basta el comunament cridat «minuta d’honorarios», «factura pro forma» o «nota informativa d’honoraris) .

  2. No té perquè contindre el pactat y/o efectivament satisfet pel client al seu advocat. La doctrina jurisprudencial considera que en la taxació de costes es tracta de la càrrega que ha de suportar el condemnat en costes respecte dels honoraris del lletrat.

  3. No té perquè estar firmada

HONORARIS INDEGUTS. Les causes per a considerar els honoraris com indeguts són, en síntesi, les següents:

1) Que la minuta no siga detallada. Falta uniformitat en la jurisprudència respecte que s’entén per minuta detallada. Si hi ha un criteri consolidat relatiu a què es permet que en la minuta només es fixe una quantitat global sempre que siga factible individualitzar els imports dels diferents conceptes minutables. La falta de detall pot portar a considerar els honoraris com indeguts.

2) Que la minuta incloga actuacions inútils, supèrflues o no autoritzades per la Llei (és a dir, quan sent cert que l’advocat va realitzar una actuació, esta no era necessària per a la defensa de la part) ;

3) Que la minuta es referisca a honoraris que no s’hagen meritat en el pleit, o que la minuta es referisca a actuacions judicials realitzades per l’advocat quan la seua intervenció no fóra preceptiva. Excepció. Dos supòsits en què sí que procedix la inclusió en la taxació de costes dels honoraris de lletrat encara que la seua intervenció no haguera sigut preceptiva:

  1. que el Tribunal aprecie temeritat en la conducta del condemnat en costes i

  2. que el domicili de la part beneficiada per la condemna en costes estiga en lloc diferent d’aquell en què s’ha tramitat el juí.

La intervenció es considerarà preceptiva si així ho ha decidit el Jutjat, o ho han manifestat o consentit les parts, en el procés judicial principal.

QUANTIA DELS HONORARIS D’ADVOCAT. Circumstàncies determinants. En particular, quantia de l’assumpte.:

Quantia a fixar: No és la dels honoraris que haja percebut o vaja a percebre l’advocat que presenta la minuta, sinó la quantia que es reclama que haja de suportar la part condemnada en costes

Què ha de tindre’s en compte: Doctrina i jurisprudència són unànimes en que, a més de la quantia del procediment, han de tindre’s en compte altres paràmetres diversos com ara les circumstàncies concurrents en el pleit, complexitat de l’assumpte, motius del procediment judicial a analitzar o rebatre per l’advocat, intervenció d’altres professionals, etc..

Aneu en compte, el dictamen del Col·legi d’Advocats no és vinculant a tals efectes.

¿Quines són les conseqüències? Que el Jutjat decidix amb una amplíssima discrecionalitat, que fa molt difícil a priori poder conéixer si s’acceptarà com ajustada o no una determinada quantia d’honoraris. Ni tan sols subjectant-se als criteris del respectiu Col·legi d’Advocats pot haver-hi seguretat que els honoraris siguen aprovats judicialment.

¿La quantia per a fixar honoraris ha de coincidir amb la quantia donada al procediment? Tampoc és una qüestió pacífica ni en els criteris dels distints Col·legis d’Advocats ni en la jurisprudència si la quantia ha de ser la fixada en el procediment en què es va decidir la condemna en costes, que s’hauria de subjectar a les normes de la LEC sobre fixació de la quantia, si ha de ser el valor real de l’assumpte en discussió, o si altres quanties distintes com, per exemple, el valor del que estima o desestimat en la Sentència.

No obstant això, cal tindre en compte que la jurisprudència s’inclina per la quantia fixada en el procediment i no discutida amb fonament en la teoria dels actes propis i del principi de seguretat jurídica, perquè la part pot haver fet una estimació de les costes en funció de la quantia assenyalada al procediment.

Això ens porta a què la part demandant i demandada poden trobar-se en dos situacions distintes: el demandant vinculat per la quantia indicada pel mateix, a l’haver fet un acte propi de determinació de quantia que després no pot contradir en benefici seu i el demandat, amb llibertat per a fixar una altra distinta si el venciment en costes resulta a favor seu perquè com només té possibilitat d’impugnar la quantia si suposa una inadequació del procediment o un tractament distint quant al recurs de cassació i res més, podrà justificar en taxació de costes que la quantia corresponent al valor real de la pretensió és diferent de la fixada en la demanda, o en el decret d’admissió, sempre que no haguera pogut pronunciar-se sobre la quantia en el procediment principal.

Límit general als honoraris que poden reclamar-se en taxació de costes: La quantitat total reclamada per honoraris, sense incloure l’IVA, no podrà excedir la tercera part de la quantia del procés, per cada un dels litigants que hagueren obtingut tal pronunciament.

L’única excepció a esta regla és que el tribunal haja declarat la temeritat del litigant condemnat en costes.

Una qüestió a tindre en compte: Les normes reguladores de l’estatut professional de l’advocat no fixen, ni poden fixar, la quantia dels honoraris, que se subjecten al pacte lliurement establit entre advocat i client, encara que els Col·legis d’Advocats sí que poden emetre els dictàmens que els siguen requerits i elaborar criteris orientatius només als efectes de la taxació de costes i de la jura de comptes dels advocats.

LA IMPUGNACIÓ D’HONORARIS PER EXCESSIUS.

Hi ha una gran incongruència en la regulació legal en perjuí de l’advocat: Mentres en el supòsit de desestimació de la impugnació de la taxació de costes, les costes de l’incident s’imposen a la part que haguera plantejat la impugnació (la part vençuda en costes) , la qual cosa resulta coherent amb el criteri general de venciment, en el cas en què la impugnació s’estime totalment o parcialment les costes s’imposen a l’advocat, no a la part a què defén.

Què ocorre en la pràctica en estos casos? La regla d’imposició de costes s’ha vist matisada:

En jurisprudència del TS i Audiències no es fan pronunciaments sobre les costes quan, no obstant l’estimació de la impugnació de les costes per excessives, la minuta presentada per l’advocat coincidisca amb la del dictamen del Col·legi d’Advocats (a pesar que el Tribunal no haja seguit la seua indicació) .

Encara que no hi ha unanimitat en els criteris dels distints Col·legis d’Advocats sobre les costes amb què deu pechar l’advocat condemnat en incident d’impugnació de taxació de costes per excessives, hi ha una línia tendent a recomanar reduir la quantia de les costes que s’imposen a l’advocat, per a evitar caure en un bucle d’impugnacions recíproques i hi ha Col·legis, com Madrid, que manegen criteris que limiten molt la quantia dels honoraris corresponents a costes que s’imposen als advocats en eixos procediments d’impugnació.

 

EL PROCEDIMIENTO DE TASACION DE COSTAS Y EL QUEBRADERO DE CABEZA QUE ELLO PUEDE SUPONER PARA EL ABOGADO DE LA PARTE BENEFICIADA POR EL VENCIMIENTO EN COSTAS.

EL INFORME 2/2017 DE LA  COMISIÓN JURÍDICA SOBRE FIJACIÓN DE HONORARIOS DE ABOGADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TASACIÓN DE COSTAS INTENTA SOLVENTAR PARTE DE LAS DUDAS QUE SE PLANTEAN A LA VISTA DE LA NUMEROSA JURISPRUDENCIA EXISTENTE EN ESTA MATERIA, EL ARTICULADO DE LA LEY Y LOS CRITERIOS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS.

Como se indica en ese informe, el procedimiento de tasación de costas regulado en La LEC sigue adoleciendo, pese a las modificaciones introducidas en el mismo, de ciertas imprecisiones y de algunas reglas equívocas y de dudosa justificación, que nos afectan de manera particular a los abogados y a la fijación de los honorarios.

Lo primero que ha de quedar claro es qué es el procedimiento de tasación de costas, quien puede instarlo y qué plazo tiene.

La tasación tiene por objeto fijar las partidas y cuantías de las que debe responder la parte que haya sido condenada al pago de las costas del proceso y sólo puede solicitarse por la parte que obtuvo a su favor la condena en costas, como titular del derecho. Es decir, no puede pedir la tasación de costas ni el abogado ni el procurador en su propio nombre, sino solo en nombre del cliente, beneficiado por la condena en costas y solo a este corresponde impugnar la tasación si el LAG no hubiera incluido la totalidad de la minuta de los honorarios de su abogado.

En definitiva, el abogado del solicitante de la tasación de costas no interviene en este procedimiento en su propio nombre o derecho, sino en defensa y por cuenta de su cliente y reclamando un derecho del que es titular su cliente.

En cuanto al plazo para su presentación no viene establecido legalmente pero existe un Acuerdo Gubernativo del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de Julio de 2009 que aplica el plazo de caducidad de 5 años contemplado en el art. 518. Si existe un límite temporal inicial al exigirse la previa firmeza de la resolución que contiene la condena en costas lo que significa que respecto de las costas no cabe instar la ejecución provisional.

Los REQUISITOS FORMALES de la solicitud de tasación de costas en relación a los honorarios de abogado son:

Justificante de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclama. La jurisprudencia ha sido mayoritaria en señalar que tal requisito de justificación de previo pago no es exigible cuando la efectiva intervención de abogado resulte de las propias actuaciones.

Minuta detallada y fijada con sujeción «a las normas reguladoras de su estatuto profesional», incluyendo el IVA, con las siguientes precisiones:

La minuta no es factura (basta lo comúnmente llamado «minuta de honorarios», «factura pro forma» o «nota informativa de honorarios).

No tiene porque contener lo pactado y/o efectivamente satisfecho por el cliente a su abogado. La doctrina jurisprudencial considera que en la tasación de costas se trata de la carga que debe soportar el condenado en costas respecto de los honorarios del letrado.

No tiene porque estar firmada

HONORARIOS INDEBIDOS. Las causas para considerar los honorarios como indebidos son, en síntesis, las siguientes:

Que la minuta no sea detallada. Falta uniformidad en la jurisprudencia respecto de que se entiende por minuta detallada. Si hay un criterio consolidado relativo a que se permite que en la minuta solo se fije una cantidad global siempre que sea factible individualizar los importes de los diferentes conceptos minutables. La falta de detalle puede llevar a considerar los honorarios como indebidos.

Que la minuta incluya actuaciones inútiles, superfluas o no autorizadas por la Ley (es decir, cuando siendo cierto que el abogado realizó una actuación, ésta no era necesaria para la defensa de la parte);

Que la minuta se refiera a honorarios que no se hayan devengado en el pleito, o que la minuta se refiera  a actuaciones judiciales realizadas por el abogado cuando su intervención no fuera preceptiva. Excepción. Dos supuestos en que sí procede la inclusión en la tasación de costas de los honorarios de letrado aunque su intervención no hubiera sido preceptiva:

que el Tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas y

que el domicilio de la parte beneficiada por la condena en costas esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio.

La intervención se considerará preceptiva si así lo ha decidido el Juzgado, o lo han manifestado o consentido las partes, en el proceso judicial principal.

CUANTIA DE LOS HONORARIOS DE ABOGADO. Circunstancias determinantes.  En particular, cuantía del asunto.

Cuantía a fijar: No es la de los honorarios que haya percibido o vaya a percibir el abogado que presenta la minuta, sino la cuantía que se reclama que deba soportar la parte condenada en costas

Qué ha de tenerse en cuenta: Doctrina y jurisprudencia son unánimes en que, además de la cuantía del procedimiento, han de tenerse en cuenta otros parámetros diversos tales como las circunstancias concurrentes en el pleito, complejidad del asunto, motivos del procedimiento judicial a analizar o rebatir por el abogado, intervención de otros profesionales, etc.. Ojo, el dictamen del Colegio de Abogados no es vinculante a tales efectos.

¿Cuales son las consecuencias? Que el Juzgado decide con una amplísima discrecionalidad, que hace muy difícil a priori poder conocer si se aceptará como ajustada o no una determinada cuantía de honorarios. Ni siquiera sujetándose a los criterios del respectivo Colegio de Abogados puede haber seguridad de que los honorarios sean aprobados judicialmente.

¿La cuantía para fijar honorarios ha de coincidir con la cuantía dada al procedimiento? Tampoco es una cuestión pacífica ni en los criterios de los distintos Colegios de Abogados ni en la jurisprudencia si la cuantía ha de ser la fijada en el procedimiento en que se decidió la condena en costas, que se habría de sujetar a las normas de la LEC sobre fijación de la cuantía, si ha de ser  el valor real del asunto en discusión, o si otras cuantías distintas como, por ejemplo, el valor de lo estimado o desestimado en la Sentencia.

No obstante, hay que tener en cuenta que la jurisprudencia se inclina por la cuantía fijada en el procedimiento y no discutida con fundamento en la teoría de los actos propios y del principio de seguridad jurídica, pues la parte puede haber hecho una estimación de las costas en función de la cuantía señalada al procedimiento.

Ello nos lleva a que la parte demandante y demandada pueden encontrarse en dos situaciones distintas: el demandante vinculado por la cuantía indicada por el mismo, al haber hecho un acto propio de determinación de cuantía que luego no puede contradecir en su beneficio y el demandado, con libertad para fijar otra distinta si el vencimiento en costas resulta a su favor pues como solo tiene posibilidad de impugnar la cuantía si supone una inadecuación del procedimiento o un tratamiento distinto en cuanto al recurso de casación y nada más, podrá justificar en tasación de costas que la cuantía correspondiente al valor real de la pretensión es distinta de la fijada en la demanda, o en el decreto de admisión, siempre que no hubiera podido pronunciarse sobre la cuantía en el procedimiento principal.

Límite general a los honorarios que pueden reclamarse en tasación de costas: La cantidad total reclamada por honorarios, sin incluir el IVA, no podrá exceder de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento. La única excepción a esta regla es que el tribunal haya declarado la temeridad del litigante condenado en costas.

Una cuestión a tener en cuenta: Las normas reguladoras del estatuto profesional del abogado no fijan, ni pueden fijar, la cuantía de los honorarios, que se sujetan al pacto libremente establecido entre abogado y cliente, aunque los Colegios de Abogados sí pueden emitir los dictámenes que les sean requeridos y elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados (Disposición Adicional 4ª de la Ley de Colegios Profesionales).

LA IMPUGNACIÓN DE HONORARIOS POR EXCESIVOS.

Ojo con la gran incongruencia existente en la regulación legal en perjuicio del abogado: Mientras en el supuesto de desestimación de la impugnación de la tasación de costas, las costas del incidente se imponen a la parte que hubiera planteado la impugnación (la parte vencida en costas), lo cual resulta coherente con el criterio general de vencimiento, en el caso en el que la impugnación se estime total o parcialmente las costas se imponen al abogado, no a la parte a la que defiende.

¿Qué ocurre en la práctica en estos casos? Pues que la regla de imposición de costas se ha visto matizada:

– En jurisprudencia del TS y Audiencias no se hacen pronunciamientos sobre las costas cuando, no obstante la estimación de la impugnación de las costas por excesivas, la minuta presentada por el abogado coincida con la del dictamen del Colegio de Abogados (a pesar de que el Tribunal no haya seguido su indicación).

– Aunque no hay unanimidad en los criterios de los distintos Colegios de Abogados sobre las costas con las que debe pechar el abogado condenado en incidente de impugnación de tasación de costas por excesivas, hay una línea tendente a recomendar reducir la cuantía de las costas que se impongan al abogado, para evitar caer en un bucle de impugnaciones recíprocas y hay Colegios, como Madrid, que manejan criterios que limitan mucho la cuantía de los honorarios correspondientes a costas que se impongan a los abogados en procedimientos de impugnación de tasación de costas por excesivos.

 

Written by