NOVA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREM

La Sala Penal del Tribunal Suprem, en Sentència de data de 26 de juliol de 2016, STS 396/2018, recurs núm: 2194/2017, ponent: Excm. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta, ha establit una posició definida en els supòsits de contacte corporal inconsentido amb significació sexual, endurint la pena i agreujant el tipus penal.

El pronunciament del TS s’efectua després de la petició subsidiària en cassació per la defensa d’una dona que havia sigut objecte de “un roce en la zona del pecho” en un bar de Còrdova, de que l’acusat, de no ser condemnat per un delicte d’abús sexual en grau de temptativa, ho fóra per un delicte de coaccions lleus de l’article 172.3 del Codi Penal.

Determina el Tribunal Suprem que de constar amb la claredat necessària, la naturalesa sexual de l’acció del recurrent i l’ànim tendencial de la mateixa, el fet, encara que haguera sigut momentani, seria subsumible en el delicte d’abús sexual de l’article 181 CP i no en el delicte lleu de coaccions castigat en l’article 172.3 CP, havent de considerar superada l’anterior línia jurisprudencial en el sentit següent:

“Qualsevol acció que implique un contacte corporal inconsentido amb significació sexual, en la que concórrega l’ànim tendencial ja al·ludit, implica un atac a la llibertat sexual de la persona que ho patix i, com a tal, ha de ser constitutiu d’un delicte d’abús sexual previst i penat en l’article 181 CP; sense perjuí que la major o menor gravetat de la dita acció tinga reflectisc en la individualització de la pena. Cal destacar en este sentit que el delicte d’abús sexual de l’article 181 CP, de conformitat amb el dit precepte, pot ser castigat amb pena privativa de llibertat o amb pena de multa 18 a 24 mesos.”

Cal recordar -com així es fa en la pròpia sentència amb cita de la STS 345/2018, d’11 de juliol-, que el tipus penal de l’abús sexual ha de complir els requisits següents: “de una part, un element objectiu de contacte corporal, tocament impúdic, o qualsevol altra exteriorització o materialització amb significació sexual. Este element objectiu, de contacte corporal, pot ser executat directament pel subjecte actiu sobre el cos del subjecte passiu o pot ser ordenat pel primer perquè el subjecte passiu ho realitze sobre el seu propi cos sempre que el mateix siga imposat. D’una altra part, el subjectiu o tendencial que s’incorpora a la sentència amb l’expressió de l’ànim, o propòsit d’obtindre una satisfacció sexual a costa d’altre”.

Per tant, i en resum, d’acord amb esta doctrina, caldrà provar de manera suficient la naturalesa sexual del comportament de l’acusat i el requisit subjectiu o tendencial que exigix eixe delicte. Provat açò, qualsevol acció, per momentània o breu que siga, que complisca estos requisits, serà considerada un atac a la llibertat de la persona que ho patix, constituint un delicte d’abús sexual.

___________________________________________________________________________________________

 

NUEVA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO: EL CONTACTO CORPORAL INCONSENTIDO DE TIPO SEXUAL ES ABUSO Y NO COACCION

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha de 26 de julio de 2016 396/2018, Recurso Nº: 2194/2017 Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta ha establecido una posición definida en los supuestos de contacto corporal inconsentido con significación sexual, endureciendo la pena y agravando el tipo penal.

El pronunciamiento del TS se efectúa tras la petición subsidiaria en casación por la defensa de una mujer que había sido objeto de “roce en la zona del pecho” en un bar de Córdoba, de que el acusado, de no ser condenado por un delito de abuso sexual en grado de tentativa, lo fuera por un delito de coacciones leves del artículo 172.3 del Código Penal.

Determina el Tribunal Supremo que de constar con la claridad necesaria, la naturaleza sexual de la acción del recurrente y el ánimo tendencial de la misma, el hecho, aun cuando hubiera sido momentáneo, sería subsumible en el delito de abuso sexual del artículo 181 CP y no en el delito leve de coacciones castigado en el artículo 172.3 CP, debiendo considerar superada la anterior línea jurisprudencial en el siguiente sentido:

“Cualquier acción que implique un contacto corporal inconsentido con significación sexual, en la que concurra el ánimo tendencial ya aludido, implica un ataque a la libertad sexual de la persona que lo sufre y, como tal, ha de ser constitutivo de un delito de abuso sexual previsto y penado en el artículo 181 CP; sin perjuicio de que la mayor o menor gravedad de dicha acción tenga reflejo en la individualización de la pena. Cabe destacar en este sentido que el delito de abuso sexual del artículo 181 CP, de conformidad con dicho precepto, puede ser castigado con pena privativa de libertad o con pena de multa 18 a 24 meses.”

Hay que recordar -como así se hace en la propia sentencia con cita de la STS 345/2018, de 11 de julio-, que el tipo penal del abuso sexual ha de cumplir los siguientes requisitos: “de una parte, un elemento objetivo de contacto corporal, tocamiento impúdico, o cualquier otra exteriorización o materialización con significación sexual. Este elemento objetivo, de contacto corporal, puede ser ejecutado directamente por el sujeto activo sobre el cuerpo del sujeto pasivo o puede ser ordenado por el primero para que el sujeto pasivo lo realice sobre su propio cuerpo siempre que el mismo sea impuesto. De otra parte, el subjetivo o tendencial que se incorpora a la sentencia con la expresión del ánimo, o propósito de obtener una satisfacción sexual a costa de otro.”

Por tanto, y en resumen, conforme a esta doctrina, habrá que probar de modo suficiente  la naturaleza sexual del comportamiento del acusado y el requisito subjetivo o tendencial que exige ese delito. Probado esto, cualquier acción, por momentánea o breve que sea, que cumpla estos requisitos, será considerada un ataque a la libertad de la persona que lo sufre, constituyendo un delito de abuso sexual.

Written by