L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sueca ha signat un acord de col·laboració amb Tinsa, l’empresa líder en valoració i assessorament immobiliari a Europa i Llatinoamèrica, que permetrà al propi Col·legi i als seus col·legiats beneficiar-se de descomptes preferents en la contractació de serveis de valoració, consultoria immobiliària i certificació energètica.

Gràcies a aquest conveni, els prop de 900 advocats membres del Col·legi podran contractar, amb un descompte preferent, un suport tècnic independent i de qualitat a través de productes i serveis prestats per Tinsa, Taxo Valoració i Tinsa Digital com:

TAXACIONS I VALORACIONS PER A TOTA MENA DE FINALITATS: Taxacions d’immobles per a garantia hipotecària, valoracions d’assessorament en compravenda, herències, liquidació de béns de guanys, etc. Tant sota estàndards ECO com internacionals (RICS, IVS i EVS)

CONSULTORIA TRIBUTÀRIA: Informes tècnics per a impugnació de plusvàlues i valoracions contradictòries en liquidació d’impostos; ITP, IAJD, ISD, IRPF. A més d’informes justificatius de valors de mercat en Operacions Vinculades.

INFORMES DE RENDES, incloent el càlcul i indemnitzacions per rendes no percebudes.

INFORMES JUDICIALS: Lucres cessants, indemnitzacions per danys en procediments amb base patrimonial, dictàmens de contingut urbanístic.

VALORACIONS PER A EMPRESES I NEGOCIS: Valoracions comptables, mercantils, valoracions de fons de comerç, etc.

INFORMES DE REGULARItZACIÓ PATRIMONIAL: Identificació de finques, coordinació registre cadastre, divisions horitzontals, etc.

CONSULTORIA ENERGÈTICA: Auditories i certificacions energètiques.

VALORACIONS DE BÉNS MOBLES: Joies, obres d’art, aixovars, maquinària i embarcacions, així com marques i intangibles.

En la signatura de l’acord, rubricat l’11 de març, van participar Jesús Salvador Muñoz Carrasquer, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sueca  i Alonso Daniel Escudero, responsable comercial de Tinsa a València, mostrant tots dos una sencera satisfacció per l’acord aconseguit en considerar tots dos que els productes oferits per *TINSA  seran de gran interés per a tots els col·legiats, perquè inclouen una extensa gamma de productes d’assessorament tècnic de suport per als serveis professionals en tots els àmbits del Dret.

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE SUECA FIRMA  UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON TINSA.

El Ilustre Colegio de Abogados de Sueca ha firmado un acuerdo de colaboración con Tinsa, la empresa líder en valoración y asesoramiento inmobiliario en Europa y Latinoamérica, que permitirá al propio Colegio y a sus colegiados beneficiarse de descuentos preferentes en la contratación de servicios de valoración, consultoría inmobiliaria y certificación energética.

Gracias a este convenio, los cerca de 900 abogados miembros del Colegio podrán contratar, con un descuento preferente, un respaldo técnico independiente y de calidad a través de productos y servicios prestados por Tinsa, Taxo Valoración y Tinsa Digital como:

TASACIONES Y VALORACIONES PARA TODO TIPO DE FINALIDADES: Tasaciones de inmuebles para garantía hipotecaria, valoraciones de asesoramiento en compraventa, herencias, liquidación de bienes gananciales, etc. Tanto bajo estándares ECO como internacionales (RICS, IVS y EVS)

CONSULTORIA TRIBUTARIA: Informes técnicos para impugnación de plusvalías y valoraciones contradictorias en liquidación de impuestos; ITP, IAJD, ISD, IRPF. Además de informes justificativos de valores de mercado en Operaciones Vinculadas.

INFORMES DE RENTAS, incluyendo el cálculo e indemnizaciones por rentas no percibidas.

INFORMES JUDICIALES: Lucros cesantes, indemnizaciones por daños en procedimientos con base patrimonial, dictámenes de contenido urbanístico.

VALORACIONES PARA EMPRESAS Y NEGOCIOS: Valoraciones contables, mercantiles, valoraciones de fondos de comercio, etc.

INFORMES DE REGULARIZACION PATRIMONIAL: Identificación de fincas, coordinación registro catastro, divisiones horizontales, etc.

CONSULTORÍA ENERGÉTICA: Auditorías y certificaciones energéticas.

VALORACIONES DE BIENES MUEBLES: Joyas, obras de arte, ajuares, maquinaria y embarcaciones, así como marcas e intangibles.

En la firma del acuerdo, rubricado el 11 de marzo, participaron Jesús Salvador Muñoz Carrasquer, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sueca  y Alonso Daniel Escudero, responsable comercial de Tinsa en Valencia, mostrando ambos su satisfacción por el acuerdo alcanzado al considerar ambos que los productos ofrecidos por TINSA  serán de gran interés para todos los colegiados, pues incluyen una extensa gama de productos de asesoramiento técnico de apoyo para los servicios profesionales en todos los ámbitos del Derecho.

Written by