JOAN TAMARIT I PALACIOS REBRÀ EL PRÒXIM DIVENDRES 25 DE GENER DE MANS DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL GENERAL DE L’ADVOCACIA ESPANYOLA, LA CREU AL MERIT EN EL SERVEI DE L’ADVOCACIA

L’alta distinció, que cada any atorga la institució a nivell nacional a un màxim de quinze lletrats, va ser sol·licitada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sueca, sent avalada la dita petició pels set col·legis d’advocats restants de la Comunitat Valenciana.

Serà la pròpia presidenta de l’Advocacia, Victoria Ortega, la que presidisca l’acte previst per a les 13.30 del divendres 25 de gener, en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Sueca, i impose a Joan Tamarit la Creu al Mèrit en el Servici de l’Advocacia. La laudatio anirà a càrrec de José-Eduardo Ramón Lledó, Tresorer de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Sueca.

L’esmentat acte estarà copresidit pel Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sueca, Jesús-Salvador Muñoz Carrasquer, el President del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, Juan-José Tortajada Alfonso, l’Alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit Iranzo i el Secretari Autonòmic de Justícia, Ferrán Puchades Vila.

Han confirmat així mateix la seua assistència, entre altres persones rellevants en el món del dret, els Degans dels Il·lustres Col·legis d’Advocats d’Alzira, Alcoi, Castelló, Elx, Orihuela i València, Magistrats i Lletrats de l’Administració de Justícia del partit judicial de Sueca i membres del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

JOAN TAMARIT I PALACIOS, valencianista i demócrata, com a ell li agrada definirse, és Llicenciat en Dret per la Universitat de València (promoció 1976-1981) i ha exercit com a advocat per compte propi des de finals de 1981. Es va col·legiar en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sueca com a col·legiat exercent el 14 de febrer de 1982. A més d’haver pertangut al servici del Torn d’Ofici (civil, penal, administratiu, social i de violència sobre la dona) i d’Assistència al Detingut del Col·legi d’Advocats de Sueca des de l’1 de gener de 1983 fins a 10 octubre de 2017, va ser professor associat de Dret Civil, en la Facultat de Dret de València, en els cursos 1995 a 2002.

La seua participació en l’advocacia institucional ha sigut activa pràcticament des de l’inici de la seua carrera professional. Va ostentar el càrrec de Secretari de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Sueca durant 20 anys (1987 a 2007) i el de Degà durant altres 9 (2007 a 2016). En este mateix període ha ostentat la condició de Conseller del Consell General de l’Advocacia Espanyola. També ha sigut Conseller del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats durant 14 anys, en dos etapes (de 1999 a 2001 i de 2004 a 2016) i membre de la Comissió Permanent, amb el càrrec de tresorer d’este organisme, des de 2011 a 2016.

Per DECRET 194/2017, de 5 de desembre, del Consell, va ser anomenat Secretari del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, carrec que continua exercint en la actualitat.

Ferm defensor i propulsor de la recuperació del Dret Civil Valencià, ha sigut membre de l’Observatori de Dret Civil Valencià (2002 a 2015) i vocal de la Comissió Codificadora Civil Valenciana (des de 2015), participant en nombroses ponències, conferències i taules redones sobre este tema.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JOAN TAMARIT I PALACIOS RECIBIRÁ EL PRÓXIMO VIERNES 25 DE ENERO DE MANOS DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA, LA CRUZ AL MERITO EN EL SERVICIO DE LA ABOGACIA

La alta distinción, que cada año otorga la institución a nivel nacional a un máximo de quince letrados, fue solicitada por el Ilustre Colegio de Abogados de Sueca, siendo avalada dicha petición por los siete Colegios de Abogados restantes de la Comunidad Valenciana.

Será la propia Presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, la que presida el acto previsto para las 13.30 del viernes 25 de enero, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sueca, e imponga a Joan Tamarit la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía. La laudatio irá a cargo de José-Eduardo Ramón Lledó, Tesorero de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sueca y que inició tanto su carrera profesional como su labor institucional con el homenajeado.

El acto estará copresidido por el Decano del llustre Colegio de Abogados de Sueca, Jesús-Salvador Muñoz Carrasquer, el Presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, Juan-José Tortajada Alfonso, la Alcaldesa de Sueca, Raquel Tamarit Iranzo y el Secretario Autonómico de Justicia, Ferrán Puchades Villa.

Han confirmado asimismo su asistencia, entre otras personas relevantes en el mundo del derecho, los Decanos de los Ilustres Colegios de Abogdos de Alcoy, Alzira, Castellón, Elche, Orihuela y Valencia, Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia del partido judicial de Sueca y miembros del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.

JOAN TAMARIT I PALACIOS, valencianista y demócrata, como el mismo se define, es Licenciado en Derecho por la Universitat de València (promoción 1976-1981) y ha ejercido como abogado por cuenta propia desde finales de 1981. Se colegió en el Ilustre Colgio de Abogados de Sueca como colegiado ejerciente el 14 de febrero de 1982. Además de haber pertenecido al servicio del Turno de Oficio (civil, penal, administrativo, social y de violencia sobre la mujer) y de Asistencia al Detenido del Colegio de Abogados de Sueca desde el 1 de enero de 1983 hasta 10 octubre de 2017, fue profesor asociado de Derecho Civil, en la Facultad de Derecho de Valencia, en los cursos 1995 a 2002.

Su participación en la abogacía institucional ha sido activa prácticamente desde el inicio de su carrera profesional. Ostentó el cargo de Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sueca durante 20 años (1987 a 2007) y el de Decano durante otros 9 (2007 a 2016). En este mismo periodo ha ostentado la condición de Consejero del Consejo General de la Abogacía Española. También ha sido Consejero del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados durante 14 años, en dos etapas (de 1999 a 2001 y de 2004 a 2016) y miembro de la Comisión Permanente, con el cargo de tesorero, de este organismo, desde 2011 a 2016.

Por DECRETO 194/2017, de 5 de diciembre, del Consell, fue nombrado Secretario del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, cargo que sigue ostentando en la actualidad.

Firme defensor y propulsor de la recuperación del derecho civil valenciano, ha sido miembro del Observatorio de Derecho Civil Valenciano (2002 a 2015) y vocal de la Comisión Codificadora Civil Valenciana (desde 2015), participando en numerosas ponencias, conferencias y mesas redondas sobre este tema.

Written by