MEDIACIÓ: PRESENT I FUTUR. UNA RESPONSABILITAT DE TOTS.

Si li preguntem a Google que és la mediació la resposta serà unànime: un sistema alternatiu de resolució de conflictes. Un procés en el qual les parts en conflicte, per si mateixes, busquen aconseguir acords, ajudades en el procés per un tercer, el mediador, que no té poder de decisió sinó que únicament gestiona el procediment.  Si indaguem una mica més veiem que no és un sistema alternatiu a la justícia sinó complementari la major part de les vegades, que ni impedeix ni ens limita a acudir a la via judicial i al qual sempre podem recórrer, malgrat haver iniciat ja tal via.

Malgrat això, malgrat el bondadós del sistema, malgrat la legislació que es ve desenvolupant en esta matèria, la mediació no acaba d’implantar-se ni arrancar en este país.

Per casualitat, atzar o destinació jo vaig estar fa un parell de mesos en les III Jornades de Mediació organitzades pel CGPJ i el CGAE. Què faig en unes jornades de mediació si no tinc títol de mediadora?, vaig pensar.  El mateix que els altres advocats/as, els/as companys/as de Juntes de Govern d’altres Col·legis, el mateix que els jutges i jutgesses i/o Magistrats/as presents. Obrir la ment, aprendre i compartir. Perquè crec que tots els assistents teníem un denominador comú: vocació de conciliadors, de pacificadors, de dialogants. Es van obrir eixes jornades de manera positiva i esperançadora, proclamant que entre tots, una justícia millor és possible. I jo, que soc una ferma creient d’això, vaig obrir les oïdes i vaig parar atenció.

I, una vegada finalitzades les jornades, vaig traure algunes conclusions que vaig plasmar en paper per a no oblidar.

La primera conclusió, la més òbvia i tothom sap: que la mediació és un mètode alternatiu i complementari de resolució de conflictes que obri un nou camp de treball.

La segona: que queda molt per fer encara i falta molta mentalització. De la ciutadania,  perquè sàpia i aprenga que pot resoldre els seus conflictes a través del diàleg; de la judicatura, perquè sàpia i entenga que no és una sobrecàrrega de treball per al jutjat i de l’advocacia, perquè no ens done por aconsellar als clients la derivació, perquè en mediació continuem sent subjectes responsables des del principi fins al final.

I una tercera: que la mediació intrajudicial suposa un nou model de justícia i de jutge, una nova visió i dimensió de la tutela judicial efectiva, que sense mediació de qualitat no serà possible la cultura de la mediació en aquest país amant del litigi i que un tercer ens done la raó.

Un incís, amb la mediació passa com amb la violència de gènere, evidentment (per favor, que se m’entenga), salvant l’immens abisme entre l’una i l’altra. Comparteixen que no s’assembla progressar en cap d’elles, que requereixen totes dues de molta educació i formació i un profund canvi cultural, sense els quals no serà possible ni la implantació de la primera, ni l’eliminació de la segona.

Podria explicar-vos de què se’ns va parlar en cada ponència però preferisc deixar-vos unes quantes frases per a la reflexió i el debat:

 • Es fa justícia perquè no perisca el món, no perquè pereix el món.

 • Una societat que advoca per la cultura de l’acord és una societat millor.

 • Els operadors jurídics han de ser els agents del canvi.

 • Els tribunals han de ser l’últim remei, no el primer recurs.

 • La vocació pel litigi és consubstancial a la cultura espanyola.

 • Cal superar eixa necessitat de guanyar per a tindre reconeixement.

 • Les persones incíviques i macarres constitueixen hui dia el top de la modernitat. Hi ha molt més incivisme que assetge.

 • Una organització sana no és la que nega el conflicte sinó la que l’afronta i resol.

 • L’estat de benestar comporta a una societat infantil que crea conflictes on no n’hi ha i perquè no n’hi ha.

 • El mediador no és ni jutge ni part.

 • No tota asimetria és causada per la mateixa mena de desequilibri de poder.

 • La diferència entre sentir i escoltar és que en el segon dels casos s’ha de raonar al que ha parlat, els motius pels quals se li dona la raó o se li lleva.

 • Tots portem motxilla. Les barreres, siguen del tipus que siguen, han de desaparéixer de la taula, perquè queden només les persones.

 •  Una justícia que no és pròxima no és justa.

 • En els processos de família, la decisió judicial marca una petjada per a tota la vida en els progenitors i en els seus fills.

 • Un menor no té la maduresa suficient  per a acceptar la responsabilitat dels seus desitjos.

 • La distància no ha de mesurar-se en quilòmetres, sinó en temps.

 • Compartir no és el mateix que repartir.

 • En l’àmbit de la família, l’emoció és més potent que la raó.

 • Algú que no se sent responsable no se sent en la necessitat de reparar el mal.

 • La justícia restaurativa humanitza el dret penal.

Si alguna d’eixes frases convida a qui puga llegir-les a la reflexió, em done per satisfeta. I com a advocada i per al conjunt de l’advocacia: l’actuació/postura de l’advocat i l’advocada enfront de cada conflicte –ja siga laboral, civil o penal- té molt a aconseguir o no acords. Té molt a veure amb l’advocacia conciliadora, pacificadora, facilitadora d’acords allí on es poden aconseguir. I, anomenem-ho escolta activa o cridem-ho posar-se en la pell de l’altre, tots els operadors jurídics acabem influint en major o menor mesura en el futur de terceres persones, així que, deixem-les parlar, escoltem-les primer.

Crec que en mediació cal aprofundir en la fórmula de col·laboració de tots els operadors jurídics, en el treball en conjunt. Compartir els diversos prismes o punts de vista des de l’experiència que dona estar en un costat o un altre de l’estrada, donant el mateix si eres advocada de poble (orgullosa de ser-ho) o Magistrada de.., escoltar les queixes constructives, dialogar, en definitiva, treballar a l’uníson per a aconseguir una justícia de qualitat, en la qual la mediació té tot per dir, perquè una justícia millor és possible. Si no es col·labora, si no es cree en el mètode alternatiu, difícilment la mediació tindrà recorregut.

Així que a punt de celebrar el dia europeu de la mediació jo convide a la reflexió a tots els que heu perdut dos minuts a llegir-me. Així que torneu a rellegir les frases que us he deixat i penseu quantes compartiu i si creieu que el diàleg i  l’acord també són justícia.

Divendres que ve, a les portes de l’edifici de jutjats es col·locarà una taula informativa per a donar a conéixer la mediació i es procedirà a la lectura d’un manifest en pro d’aquesta. I en deu dies, el pròxim dia 30, celebrarem a la vesprada una interessantíssima xarra-col·loqui sobre la mediació intrajudicial en la qual també ens aproximarem i donarem a conéixer la legislació autonòmica en matèria de mediació i el nou reglament que està a punt d’aprovar-se. Us convide a tots, als professionals de la mediació, de la justícia, de l’advocacia, a assistir per a debatre amb tots vosaltres, per a parlar, per a intercanviar punts de vista, que per ací es comença i d’això es tracta: de diàleg, d’enteniment, d’acostament, de compromís.

MEDIACION: PRESENTE Y FUTURO. UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS.

Si le preguntamos a Google que es la mediación la respuesta será unánime: un sistema alternativo de resolución de conflictos. Un proceso en el que las partes en conflicto, por sí mismas, buscan alcanzar acuerdos, ayudadas en el proceso por un tercero, el mediador, que no tiene poder de decisión sino que únicamente gestiona el procedimiento.  Si indagamos un poco más vemos que no es un sistema alternativo a la justicia sino complementario la mayor parte de las veces. Que ni impide ni nos limita a acudir a la vía judicial y al que siempre podemos recurrir, pese a haber iniciado ya tal vía.

Pese a ello, pese a lo bondadoso del sistema, pese a la legislación que se viene desarrollando en esta materia, la mediación no acaba de implantarse ni arrancar en este país.

Por casualidad, azar o destino yo estuve hace un par de meses en las III Jornadas de Mediación organizadas por el CGPJ y el CGAE. ¿Qué hago en unas jornadas de mediación si no tengo título de mediadora?, pensé.  Pues lo mismo que los otros abogados/as, los/as compañeros/as de Juntas de Gobierno de otros Colegios, lo mismo que los jueces y juezas y/o Magistrados/as presentes. Abrir la mente, aprender y compartir. Porque creo que todos los asistentes teníamos un denominador común: vocación de conciliadores, de pacificadores, de dialogantes. Se abrieron esas jornadas de manera positiva y esperanzadora, proclamando que entre todos, una justicia mejor es posible. Y yo, que soy una firme creyente de ello, abrí los oídos y presté atención.

Y, una vez finalizadas las jornadas, saqué algunas conclusiones que plasmé en papel para no olvidar y guardé, hasta hoy.

La primera conclusión, la más obvia y todo el mundo sabe: que la mediación es un método alternativo y complementario de resolución de conflictos que abre un nuevo campo de trabajo.

La segunda: que queda mucho por hacer todavía y falta mucha mentalización. De la ciudadanía,  para que sepa y aprenda que puede resolver sus conflictos a través del diálogo; de la judicatura, para que sepa y entienda que no es una sobrecarga de trabajo para el juzgado y de la abogacía, para que no nos de miedo aconsejar a los clientes la derivación, porque en mediación seguimos siendo sujetos responsables desde el principio hasta el final.

Y una tercera: que la mediación intrajudicial supone un nuevo modelo de justicia y de juez, una nueva visión y dimensión de la tutela judicial efectiva, que sin mediación de calidad no será posible la cultura de la mediación en este país amante del litigio y de que un tercero nos dé la razón.

Un inciso, con la mediación pasa como con la violencia de género, evidentemente (por favor, que se me entienda), salvando el inmenso abismo entre una y otra. Comparten que no se parece progresar en ninguna de ellas, que requieren ambas de mucha educación y formación y un profundo cambio cultural, sin los que no será posible ni la implantación de la primera, ni la eliminación de la segunda.

Podría contaros de que se nos habló en cada ponencia pero prefiero dejaros unas cuantas frases para la reflexión y el debate:

“Se hace justicia para que no perezca el mundo, no porque perece el mundo”.

“Una sociedad que aboga por la cultura del acuerdo es una sociedad mejor”

“Los operadores jurídicos han de ser los agentes del cambio”

“Los tribunales han de ser el último remedio, no el primer recurso”.

“La vocación por el litigio es consustancial a la cultura española”

“Hay que superar esa necesidad de ganar para tener reconocimiento”

“Las personas incívicas y macarras constituyen hoy en día el top de la modernidad. Hay mucho más incivismo que acoso”

“Una organización sana no es la que niega el conflicto sino la que lo afronta y resuelve”

“El estado de bienestar conlleva a una sociedad infantil que crea conflictos donde no los hay y porque no los hay”

“El mediador no es ni juez ni parte”

“No toda asimetría está causada por el mismo tipo de desequilibrio de poder” “

La diferencia entre oír y escuchar es que en el segundo de los casos se ha de razonar al que ha hablado, los motivos por los que se le da la razón o se le quita”

“Todos llevamos mochila. Las barreras, sean del tipo que sean, han de desaparecer de la mesa, para que queden solo las personas”

 “Una justicia que no es cercana no es justa”

“En los procesos de familia, la decisión judicial marca una huella de por vida en los progenitores y en sus hijos”

“Un menor no tiene la madurez suficiente  para aceptar la responsabilidad de sus deseos”

“La distancia no ha de medirse en kilómetros, sino en tiempo”

“Compartir no es lo mismo que repartir”

“En el ámbito de la familia, la emoción es más potente que la razón.”

 “Alguien que no se siente responsable no se siente en la necesidad de reparar el daño”

“La justicia restaurativa humaniza el derecho penal”

Si alguna de esas frases invita a quien pueda leerlas a la reflexión, me doy por satisfecha. Y como abogada y para el conjunto de la abogacía: la actuación/postura del abogado y la abogada frente a cada conflicto –ya sea laboral, civil o penal- tiene mucho en alcanzar o no acuerdos. Tiene mucho que ver con la abogacía conciliadora, pacificadora, facilitadora de acuerdos allí donde se pueden alcanzar. Y, llamémoslo escucha activa o llamémoslo ponerse en la piel del otro, todos los operadores jurídicos acabamos influyendo en mayor o menor medida en el futuro de terceras personas, así que, dejémoslas hablar, escuchémoslas primero.

Creo que en mediación hay que profundizar en la fórmula de colaboración de todos los operadores jurídicos, en el trabajo en conjunto. Compartir los diversos prismas o puntos de vista desde la experiencia que da estar en un lado u otro del estrado, dando lo mismo si eres abogada de pueblo (orgullosa de serlo) o Magistrada de.., escuchar las quejas constructivas, dialogar, en definitiva, trabajar al unísono para conseguir una justicia de calidad, en la que la mediación tiene todo por decir, porque una justicia mejor es posible. Si no se colabora, si no se cree en el método alternativo, difícilmente la mediación tendrá recorrido.

Así que a punto de celebrar el día europeo de la mediación yo invito a la reflexión a todos los que habéis perdido dos minutos en leerme. Así que volved a releer las frases que os he dejado y pensad cuantas compartís y si creéis que el diálogo y  el acuerdo también son justicia.

El próximo viernes, a las puertas del edificio de juzgados se colocará una mesa informativa para dar a conocer la mediación y se procederá a la lectura de un manifiesto en pro de la misma. Y en diez días, el próximo día 30, celebraremos por la tarde una interesantísima charla-coloquio sobre la mediación intrajudicial en la que también nos aproximaremos y daremos a conocer la legislación autonómica en materia de mediación y el nuevo reglamento que está a punto de aprobarse. Os invito a todos, a los profesionales de la mediación, de la justicia, de la abogacía, a asistir para debatir con todos vosotros, para hablar, para intercambiar puntos de vista, que por ahí se empieza y de eso se trata: de diálogo, de entendimiento, de acercamiento, de compromiso.

Written by