I TORNEM A EDUCAR EN JUSTÍCIA

 

El projecte de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sueca, EDUCAR EN JUSTÍCIA, pretén donar a conéixer als estudiants de batxiller i/o cicles formatius del partit judicial,  el funcionament de la justícia en els jutjats mixtos de primera instància i instrucció de Sueca, el treball de la Guàrdia Civil com a peça clau d’aqueix sistema i, al mateix temps, educar als participants en determinats valors.

 A aquest efecte se’ls prepara i se’ls permet participar en una simulació d’un judici sobre delicte lleu dels quals es ventilen en els Jutjats de Sueca i sobre algun tema en el qual els joves solen veure’s implicats, com a accidents de trànsit d’adolescents amb alcoholèmia, baralles amb lesions, furt o amenaces

 Els alumnes intervenen activament en la simulació en el paper dels diferents operadors (advocat, Fiscal, denunciant o víctima, denunciat o denunciats, testimonis, perits, agent). Únicament el Jutge és el titular, com si d’un cas real es tractara. Els serveix d’ensenyament per a prendre consciència de les conseqüències dels seus actes, de com funciona o es desenvolupa un judici i per a conéixer totes les professions que giren entorn de la justícia.

L’activitat té diverses etapes:

En la primera, dues/tres Magistrats dels Jutjats número 1, 2, 3 i 5 de Sueca, en funció de les dates i disponibilitat, es desplacen fins a l’IES on fan una xerrada als alumnes, d’aproximadament una hora i mitja de duració, enfocada sobretot a ensenyar-los el funcionament dels Jutjats del Partit Judicial i com és la funció d’un Jutge, els diferents assumptes que veuen tant en l’àmbit civil com en el penal, com és el seu treball com a instructors i com a jutges d’instància…

En finalitzar l’exposició els alumnes puguen preguntar els dubtes que els sorgisquen sobre el funcionament de la justícia en general.

 A continuació els faciliten als alumnes un cas pràctic que és el que es veurà en el Jutjat, amb l’article del Codi Penal que ha d’aplicar-se (lesions, amenaces, furt…) i els intervinents que es necessiten.

En la segona, i en la data indicada pel centre, entre la xarrada i la data assenyalada per a la pràctica en el Jutjat, advocats del Col·legi d’Advocats de Sueca informen els alumnes que hagen eixit voluntaris per a participar en l’activitat de com han de preparar-se el judici. Es fa després que coneguen el cas,per a instruir-los que fer en el judici i buidar-los els dubtes sobre que proves poden valdre’s, els testimonis aptes, a quins perits es pot cridar, que documental aportar, etc.

I finalment, es duu a terme l’eixida extraescolar a la Caserna de la Guàrdia Civil i Jutjats de Sueca on:

–      Coneixen la caserna de la Guàrdia Civil i se’ls dona una xarrada sobre la labor d’aquests agents, la seua col·laboració amb la justícia, les seues funcions i funcionament, el paper de la Policia Judicial, les detencions, ressenyes, atenció a les víctimes, elaboració d’atestats, etc. Fins se’ls ensenya com s’obtenen i transposen les empremtes digitals.

–      Coneixen les dependències i instal·lacions judicials i se’ls guia a través de l’oficina judicial ensenyant-los l’organització i funcionament

–      Coneixen les instal·lacions del Col·legi d’Advocats amb referència als serveis que es presten des del mateix

–      Celebren el judici que han preparat a la sala de vistes del Jutjat, com si d’un judici real es tractara.

 Quan finalitza el judici el Magistrat o Magistrats presents obrin un debat-col·loqui amb l’alumnat perquè a la vista del desenvolupament que haja tingut el judici manifesten com seria la seua sentència en cas de ser els qui jutjaren i els motius i després expliquen la decisió que de ser el supòsit real ells hagueren pres i les raons.

Permet que tots els alumnes, abans de triar carrera, puguen conéixer de primera mà tota l’activitat que es desplega en la celebració d’un judici i totes les professions implicades en el mateix i, al mateix temps, l’activitat els educa, en ajudar-los a prendre consciència de les conseqüències que poden tindre els seus actes, així com un coneixement real de com es desenvolupa un judici, què suposa ser acusat, víctima o testimoni, advocat i fiscal.

Entenem així mateix que se’ls donen a conéixer determinats valors com són la confiança en la justícia, el treball en equip, l’honestedat, la qualitat en el treball, el compromís i la responsabilitat, perquè de com es preparen serà el resultat. De fet, plantejant-se la mateixa pràctica, el resultat és diferent.

 Tres són els Instituts que enguany ja han dut a terme l’activitat. L’IES Blasco Ibáñez i l’IES Llopis Marí, tots dos de Cullera, i l’IES Joan Fuster de Sueca.

A mi, personalment, em sembla una bona activitat en la qual els alumnes es diverteixen al mateix temps que aprenen i coneixen el funcionament del sistema judicial. I ells es diverteixen perquè la fórmula és entretinguda i participativa, perquè són ells els que decideixen, amb les pautes que se’ls donen, com preparar “el seu cas” i perquè els mateixos magistrats o advocats que col·laborem ens divertim amb ells. El més difícil per als alumnes? Parlar de vosté i aprendre a dir “amb la vènia, senyoria”.

 

_______________________________________________________________________________ 

Y VOLVEMOS A EDUCAR EN JUSTICIA

El proyecto del Ilustre Colegio de Abogados de Sueca, educar en justicia pretende dar a conocer a los estudiantes de bachiller y/o ciclos formativos del partido judicial,  el funcionamiento de la justicia en los juzgados mixtos de primera instancia e instrucción de Sueca, el trabajo de la Guardia Civil como pieza clave de ese sistema y, al mismo tiempo, educar a los participantes en determinados valores.

A tal efecto se les prepara y se les permite participar en una simulación de un juicio sobre delito leve de los que se ventilan en los Juzgados de Sueca y sobre algún tema en el que los jóvenes suelen verse implicados, como accidentes de tráfico de adolescentes con alcoholemia, peleas con lesiones, hurto o amenazas

Los alumnos intervienen activamente en la simulación en el papel de los distintos operadores (abogado, Fiscal, denunciante o víctima, denunciado o denunciados, testigos, peritos, agente). Únicamente el Juez es el titular, cual si de un caso real se tratara. Les sirve de enseñanza para tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, de cómo funciona o se desarrolla un juicio y para conocer todas las profesiones que giran en torno a la justicia.

La actividad tiene varias etapas:

En la primera, dos/tres Magistrados de los Juzgados número 1, 2, 3 y 5 de Sueca, en función de las fechas y disponibilidad, se desplazan hasta el IES donde imparten una charla a los alumnos, de aproximadamente una hora y media de duración, enfocada sobre todo a enseñarles el funcionamiento de los Juzgados del Partido Judicial y cual es la función de un Juez, los distintos asuntos que ven tanto en el ámbito civil como en el penal, cual es su trabajo como instructores y como jueces de instancia…

Al finalizar la exposición los alumnos puedan preguntar las dudas que les surjan sobre el funcionamiento de la justicia en general.

A continuación les facilitan a los alumnos un caso práctico que es el que se verá en el Juzgado, con el artículo del Código Penal que ha de aplicarse (lesiones, amenazas, hurto…) y los intervinientes que se necesitan.

En la segunda, y en la fecha indicada por el centro, entre la charla y la fecha señalada para la práctica en el Juzgado, abogados del Colegio de Abogados de Sueca informan a los alumnos que hayan salido voluntarios para participar en la actividad de cómo han de prepararse el juicio. Se hace luego de que conozcan el caso,para instruirles de que hacer en el juicio y despejarles las dudas sobre de que pruebas pueden valerse, los testigos aptos, a qué peritos se puede llamar, que documental aportar, etc.

Y por último, se lleva a cabo la salida extraescolar al Cuartel de la Guardia Civil y Juzgados de Sueca donde:

  • Conocen la casa cuartel de la Guardia Civil y se les da una charla sobre la labor de estos agentes, su colaboración con la justicia, sus funciones y funcionamiento, el papel de la Policía Judicial, las detenciones, reseñas, atención a las víctimas, elaboración de atestados, etc. Hasta se les enseña cómo se obtienen y trasponen las huellas digitales.

  • Conocen las dependencias e instalaciones judiciales y se les guía a través de la oficina judicial enseñándoles la organización y funcionamiento

  • Conocen las instalaciones del Colegio de Abogados con referencia a los servicios que se prestan desde el mismo

  • Celebran el juicio que han preparado en la sala de vistas del Juzgado, cual si de un juicio real se tratara.

Cuando finaliza el juicio el Magistrado o Magistrados presentes abren un debate-coloquio con el alumnado para que a la vista del desarrollo que haya tenido el juicio manifiesten cual sería su sentencia en caso de ser quienes juzgaran y los motivos y luego explican la decisión que de ser el supuesto real ellos hubieran tomado y las razones

Permite que todos los alumnos, antes de elegir carrera, puedan conocer de primera mano toda la actividad que se despliega en la celebración de un juicio y todas las profesiones implicadas en el mismo y, al mismo tiempo, la actividad les educa, al ayudarles a tomar conciencia de las consecuencias que pueden tener sus actos, así como un conocimiento real de cómo se desarrolla un juicio, qué supone ser acusado, víctima o testigo, abogado y fiscal.

Entendemos así mismo que se les dan a conocer determinados valores como son la confianza en la justicia, el trabajo en equipo, la honestidad, la calidad en el trabajo, el compromiso y la responsabilidad, pues de cómo se preparen será el resultado. De hecho, planteándose la misma práctica, el resultado es distinto.

Tres son los Institutos que este año ya han llevado a cabo la actividad. El IES Blasco Ibáñez y el IES Llopis Marí, ambos de Cullera, y el IES Joan Fuster de Sueca.

A mí, personalmente, me parece una buena actividad en la que los alumnos se divierten al tiempo que aprenden y conocen el funcionamiento del sistema judicial. Y ellos se divierten porque la fórmula es entretenida y participativa, porque son ellos los que deciden, con las pautas que se les dan, como preparar “su caso” y porque los mismos magistrados o abogados que colaboramos nos divertimos con ellos. ¿Lo más difícil para los alumnos? Hablar de usted y aprender a decir “con la venia, señoría”.

Written by